Stanovy Komunitního centra

I. Úvodní ustanovení

1. Název organizační jednotky: Komunitní centrum Mojská o.s. DEN, zkráceně KCM o.s. DEN, dále jen KCM)

2. KCM vzniklo na základě článku VII. Stanov občanského sdružení DEN.

3. Sídlem KCM je Slezská 874, Český Těšín, 73701

 

II. Právní postavení organizační jednotky

1. KCM je samostatný právní subjekt způsobilý mít práva a povinnosti. Jako pobočka o.s. DEN je vázána jeho stanovami.

2. KCM je dobrovolným sdružením členů na základě společného zájmu. Sdružuje fyzické a právnické osoby splňující členství podle těchto stanov, které chtějí pomáhat občanům místní komunity, a tak napomáhat ke zkvalitňování jejich života.

3. KCM je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 83/1990Sb.,o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

4. KCM jedná navenek svým statutárním orgánem, kterým je předseda pobočky, v případě jeho neschopnosti prostřednictvím zástupce předsedy.

 

III. Cíle sdružení a jejich dosahování

1. Duchovně-mravní, kulturně-vzdělávací, všeobecně výchovně a sociálně integrační působení v Moravskoslezském kraji, v Euroregionu Těšínské Slezsko, zejména pak v Českém Těšíně, hlavně na sídlišti Mojská a v blízkém okolí.

2. Vytvářet platformu pro setkávání místní komunity.

3. Působit na všechny věkové skupiny obyvatel, především však na děti a mládež.

4. Preventivně působit proti užívání alkoholu a drog a dalším sociálně-patologickým jevům, zejména u dětí a mládeže.

5. Inspirovat spoluobčany k smysluplnému a prospěšnému využívání volného času jak aktivně, tak pasivně.

6. Nabídnout občanům v konzumní západní společnosti alternativní biblické životní principy.

7. Spolupracovat s ostatními organizacemi misijními, charitativními, kulturními, církevními, náboženskými a sportovními, dále se základními a mateřskými školami, státními a samosprávnými úřady.

8. Podporovat smysluplné a prospěšné aktivity spoluobčanů, podporovat zdravý            a aktivní životní styl.

9. Respektovat zájmy a podněty členů komunity, pokud nejsou v rozporu se zákony České republiky s dobrými mravy, a snažit se jim vyhovět zřízením příslušné činnosti, pokud to dovolují personální a hospodářské podmínky.

10. Hlavní prostředky, jimiž chce KCM dosahovat výše uvedených cílů:

a) volnočasové kluby nízkoprahového centra

b) pořádání příměstského tábora, letních táborů, víkendových pobytů a jednodenních akcí

c) pořádání přednášek, seminářů, výchovně-vzdělávací videoprojekce

d) osobní kontakty s jednotlivci místní komunity

e) provozování knihovny a čítárny s mediotékou

f) pořádání koncertů, sportovních akcí

g) spolupráce se školami, místními církvemi, samosprávou a dalšími organizacemi

 

IV. Členství

1. Členem KCM může být kterákoli fyzická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli KCM, ztotožňuje se s nimi a svým chováním a vystupováním se snaží dávat dobrý životní příklad založený na křesťanské morálce a biblických principech.

2. Členství vzniká na základě písemné přihlášky. Výbor KCM vydá každému členu potvrzení o členství a zapíše jej do seznamu členů.

3. Členství je spojeno s aktivním zájmem o dění v KCM, podpora KCM v možnostech člena různou formou (např. dobrovolnická práce, finanční a materiální podpora, pravidelná modlitební podpora spojená s komunikací pracovníků sdružení za účelem zjištění modlitebních potřeb, ...).

4. Členství je dobrovolné a je na dobu neurčitou.

5. Členství zaniká:

a) úmrtím člena;

b) vystoupením člena na základě písemného oznámení ke dni, kdy je toto oznámení doručeno (elektronicky nebo poštou) předsedovi sdružení;

c) vyloučením z důvodů hrubého porušení, nebo častém porušování stanov, po předchozím písemném (i elektronicky) upozornění;

d) nezájmem člena o aktivity KCM, zejména opakovanou neúčastí na členském shromáždění bez předchozí omluvy. O vyloučení člena rozhoduje výbor většinou svých členů;

e) pravomocným odsouzením člena pro úmyslný trestný čin, pokud to schválí minimálně třetina všech členů.

6. Každý člen má právo:

a) účastnit se členských shromáždění KCM;

b) podílet se na aktivitách KCM;

c) být informován o aktivitách KCM a jeho hospodaření;

d) navrhovat osoby do orgánů KCM;

e) člen starší 18 let má právo volit a být volen do orgánů KCM;

f) obracet se na orgány KCM s podněty a stížnostmi, žádat jejich vyjádření a být informován o jejich řešení;

g) hlasovat na členském shromáždění KCM, vyjadřovat se k činnosti sdružení, požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se sdružení a uplatňovat návrhy a protinávrhy;

7. Povinností každého člena je:

a) dodržovat stanovy KCM a další příslušné vnitřní předpisy KCM;

b) nepoškozovat dobré jméno KCM;

c) zodpovědně konat činnost či funkci, kterou na sebe vzal, nebo byl do ní zvolen;

d) plnit povinnosti, které jsou mu uloženy orgány sdružení;

e) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení.

V. Orgány sdružení

1. Orgány sdružení jsou: členské shromáždění, výbor, předseda sdružení, kontrolní a revizní komise.

V.1 Členské shromáždění

1. Členské shromáždění je nejvyšším orgánem sdružení.

2. Členské shromáždění tvoří všichni členové sdružení.

3. Členské shromáždění svolává předseda sdružení, zpravidla 1 až 2x ročně. Předseda sdružení svolá členské shromáždění také na písemnou žádost alespoň jedné třetiny členů. Předseda sdružení nebo jím pověřený člen informuje vhodným způsobem a v dostatečném předstihu o konání a programu členského shromáždění.

4. Členské shromáždění:

a) schvaluje veškeré změny stanov sdružení;

b) volí a odvolává členy kontrolní a revizní komise;

c) volí a odvolává, předsedu sdružení, místopředsedu a členy výboru;

d) schvaluje výroční zprávu, rozpočet schválený výborem a výsledky hospodaření;

e) rozhoduje o dalších záležitostech předložených mu výborem (zejména plán činnosti, rozpočet sdružení);

f) rozhoduje o zrušení členství z vážných důvodů (viz bod IV.5.e)

5. Členské shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pokud se tento počet členů na řádně svolané shromáždění nedostaví, další členské shromáždění bude svoláno týž den 15 minut po rozpuštění řádného členského shromáždění. Toto členské shromáždění bude usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň jedna třetina členů. Nesejde-li se ani jedna třetina členů, bude svoláno náhradní členské shromáždění do 30 dnů po rozpuštění řádného členského shromáždění, které bude usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů.

6. Každý člen má na členském shromáždění jeden hlas. V případě rovností hlasů ve věci obecné, týkající se KCM rozhoduje hlas výkonného ředitele, v případě specifických záležitostí rozhoduje hlas člena kompetentního za danou oblast (např. vedoucí klubu, účetní, ...).

7. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina hlasů.

8. Průběh členského shromáždění řídí předseda sdružení nebo jím pověřený člen.

9. O průběhu členského shromáždění se pořizuje zápis. Zapisovatele určuje předseda sdružení. Zapisovatel po verifikaci výkonným předsedou sdružení je povinen rozeslat zápis všem členům sdružení nejpozději do 15 dnů po skončení členského shromáždění, pokud si to charakter zápisu nevyžádá dříve.

 

V.2 Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem, jenž řídí činnost sdružení a jedná jeho jménem. Rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud o nich dle těchto stanov nemá povinnost rozhodovat členské shromáždění. Za svou činnost je odpovědný členskému shromáždění. Do výboru může být zvolen člen sdružení starší 18 let.

2. Výbor je volen na dobu 5ti let. V čele výboru stojí předseda výboru. Výbor je tříčlenný včetně předsedy sdružení. Předseda výboru je místopředseda sdružení.

3. Výbor svolává předseda sdružení dle potřeby, zpravidla 4x ročně. Výbor řídí předseda výboru nebo jím pověřený člen výboru.

4. Povinností členů výboru je účastnit se jednání výboru.

5. Výbor:

a) vede seznam členů;

b) svolává a připravuje členské shromáždění;

c) zajišťuje plnění rozhodnutí členského shromáždění;

d) projednává návrhy členů, řeší jejich stížnosti a informuje je o výsledcích jednání v jejich záležitostech;

e) rozhoduje o vyloučení člena z důvodu porušení stanov v případech, kdy to není v kompetenci členského shromáždění (viz bod V.4.f a IV.5.e);

f) připravuje výroční zprávu;

g) rozhoduje o majetkových záležitostech sdružení a významných finančních operacích;

h) rozhoduje o nových programech, aktivitách a projektech sdružení a způsobu jejich realizace s respektováním cílů sdružení (viz bod III.9);

i) připravuje změny stanov;

j) schvaluje vnitřní směrnice týkající se chodu sdružení, které jsou v souladu s těmito stanovami;

6. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů výboru;

7. Za výbor jednají a podepisují navenek jménem sdružení vždy nejméně dva členové výboru, z nichž jeden je předseda sdružení.

8. O průběhu jednání výboru se pořizuje zápis, který musí být doručen všem členům výboru a případně dalším osobám, kterých se bezprostředně týká, nejpozději do 15 dnů od schůze výboru.

9. Člen výboru se může před uplynutím volebního období písemně vzdát své funkce. Toto písemné oznámení předá (i elektronicky) předsedovi sdružení.

 

V.3 Předseda sdružení

1. Předseda je statutárním orgánem sdružení a jedná za sdružení navenek.

2. Předseda je zároveň výkonným ředitelem sdružení.

2. Předseda je vedoucím zaměstnancem všech ostatních zaměstnanců a dobrovolníků.

3. Předseda je jmenován a odvoláván členským shromážděním.

4. Předseda je oprávněn jménem sdružení jednat a činit právní úkony ve všech věcech sdružení KCM, pokud členské shromáždění nerozhodne v jednotlivém případě jinak.

5. Předseda může část svých oprávnění přenést v přesně vymezeném rozsahu na jiné zaměstnance či dobrovolníky, avšak nese odpovědnost za jeho jednání.

6. Předseda:

a) svolává schůze výboru a členského shromáždění;

b) rozhoduje o finančních záležitostech, kromě těch, které jsou svěřeny do pravomoci výboru;

c) řídí práci dobrovolníků;

d) zodpovídá za vyhotovení účetní uzávěrky, vypracovává podklady pro rozpočet, které předkládá výboru;

e) odpovídá za hospodaření sdružení;

f) odpovídá za účetnictví a předepsanou dokumentaci;

g) odpovídá za plnění všech povinností vyplývajících pro sdružení z právních předpisů ČR.

7. V době nepřítomnosti předsedy vykonávají působnost předsedy místopředseda sdružení, v případě nepřítomnosti místopředsedy výboru předsedou pověřený člen sdružení

V.4 Kontrolní a revizní komise

1. Kontrolní a revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, které za svou činnost odpovídá členskému shromáždění. Své zprávy předkládá rovněž výboru sdružení.

2. Kontrolní a revizní komise má dva členy, kteří určí předsedu po vzájemné domluvě.

3. Kontrolní a revizní komise dohlíží na hospodaření sdružení. Členové komise jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů týkajících se činnosti sdružení a kontrolují, zda je činnost sdružení uskutečňována v souladu se stanovami, právními předpisy a pokyny členského shromáždění.

4. Kontrolní a revizní komise se schází dle potřeby, nejméně třikrát ročně.

5. Člen kontrolní a revizní komise nemůže být členem výboru.

6. Člen kontrolní a revizní komise může být i jiná osoba než člen sdružení.

7. Člen kontrolní a revizní komise je volen na období 5ti let.

8. Člen kontrolní a revizní komise může se své funkce odstoupit na základě písemného oznámení doručeného předsedovi sdružení.

 

VI. Hospodaření sdružení

1. Sdružení samostatně nabývá movitý i nemovitý majetek potřebný ke své činnosti, samostatně s ním hospodaří a to způsobem, který zaručuje přehlednost a průhlednost.

2. Hospodaření se děje v souladu se schváleným rozpočtem.

3. Finanční zdroje tvoří zejména:

a) účelové dotace ze schválených projektů a grantů;

b) dobrovolné dary fyzických a právnických osob, tuzemských i zahraničních;

c) výnosy vlastní hospodářské činnosti (zejména obchodní, výrobní, poradenské, vzdělávací, nakladatelské, ze služeb obyvatelstvu, výuky hudby, jazyků, inzerce a reklamy a dalších forem živnostenského a jiného podnikání), případně jiných akcí, přičemž tyto výtěžky mohou být použity výhradně k naplnění cílů činnosti dle bodu III. těchto stanov;

d) výtěžky ze sbírek;

e) příspěvky členů, pokud o tom rozhodne členské shromáždění;

4. Hospodaření sdružení je prováděno v souladu s obecně platnými právními předpisy v platném znění, jak vyplývají z pozdějších novel.

5. Sdružení vede účetnictví podle platných zákonů ČR.

6. Výbor může stanovit vnitřní směrnicí podrobnější pravidla hospodaření a vedení účetnictví.

 

VII. Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě návrhu výboru a rozhodnutím členského shromáždění.

2. Sdružení zaniká rozhodnutím členského shromáždění.

3. Poslední členské shromáždění rozhodne na základě návrhu výboru o likvidaci sdružení a o způsobech vypořádání majetku sdružení a o věcech souvisejících s ukončením její činnosti.

 

VIII.

1. Další podrobnosti při řízení organizace budou upraveny interními řídícími normami.

 

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy byly schváleny členským shromážděním konaným dne 15.1.2012.

2. Stanovy v tomto znění jsou účinné od jeho schválení členským shromážděním podle bodu IX.1 těchto stanov.

3. V záležitostech, které tyto stanovy neupravují, se sdružení řídí obecně platnými právními předpisy.

Zpracoval: Mgr. Ondřej Šimik, PhD., místopředseda KCM

Verifikoval: Ing. Jaromír Andrýsek, předseda KCM