KONTAKTY

Logo_mojska_zs-page-001_2

FACEBOOK

Facebook_2

SPECIÁLNÍ AKCE

PODPORUJÍ NÁS

Výsledek obrázku pro ČESKÝ TĚŠÍN LOGO

Výsledek obrázku pro křesťanský sbor český těšín

Infinity-art-logo

Lavina2

Výsledek obrázku pro SLEZSKÁ DIAKONIE LOGO

Workout Club

Výsledek obrázku pro KAUFLAND LOGO

Výsledek obrázku pro DM DROGERIESTANOVY KOMUNITNÍHO CENTRA MOJSKÁ, z. s.

I. Název a sídlo spolku:

1. Název spolku: Komunitní centrum Mojská, z.s. (dále jen KCM, z.s.)

2. Sídlo spolku: Slezská 874, Český Těšín, 73701.

 

II. Právní postavení spolku:

 

1. KCM, z. s. je právnická osoba určená pro samosprávné a dobrovolné sdružení osob vedených společným zájmem, která je založena nejméně třemi osobami, a má svá práva a povinnosti.

2. KCM, z. s. je dobrovolným sdružením členů na základě společného zájmu. Členy spolku mohou být fyzické i právnické osoby splňující členství podle těchto Stanov, které chtějí pomáhat občanům místní komunity, a tak napomáhat ke zkvalitňování jejich života.

3. KCM, z. s. je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR podle Občanského zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb.), Pododdílu 2 - Spolek.

4. KCM, z. s. jedná navenek svým statutárním orgánem, kterým je Předseda spolku, v případě jeho neschopnosti pak prostřednictvím Výboru spolku.

5. Nejvyšším orgánem KCM, z. s. je Členská schůze, která volí členy statutárních orgánů, resp. předsedu.

 

III. Účel spolku – cíle a jejich dosahování

1. Duchovně-mravní, kulturně-vzdělávací, všeobecně výchovně a sociálně integrační působení v Moravskoslezském kraji, v Euroregionu Těšínské Slezsko, zejména pak v Českém Těšíně, hlavně na sídlišti Mojská a v blízkém okolí.

2. Vytvářet platformu pro setkávání místní komunity.

3. Působit na všechny věkové skupiny obyvatel, především však na děti, mládež a rodinu.

4. Preventivně působit proti užívání alkoholu a drog a dalším sociálně-patologickým jevům, zejména u dětí a mládeže.

5. Inspirovat spoluobčany k smysluplnému a prospěšnému využívání volného času jak aktivně, tak pasivně.

6. Nabídnout občanům současné společnosti alternativní biblické životní principy.

7. Spolupracovat s ostatními organizacemi misijními, charitativními, kulturními, církevními, náboženskými a sportovními, dále se základními a mateřskými školami, státními a samosprávnými úřady.

8. Podporovat smysluplné a prospěšné aktivity spoluobčanů, podporovat zdravý a aktivní životní styl.

9. Reflektovat zájmy a podněty členů komunity, pokud nejsou v rozporu se zákony České republiky s dobrými mravy, a snažit se jim vyhovět organizováním příslušné činnosti, pokud to dovolují personální a hospodářské podmínky.

10. Hlavní prostředky, jimiž chce KCM, z. s. dosahovat výše uvedených cílů:

a) volnočasové kluby pro teenagery;

b) pořádání příměstského tábora, letních táborů, víkendových pobytů a jednodenních akcí;

c) pořádání přednášek, seminářů, výchovně-vzdělávací videoprojekce;

d) osobní kontakty s jednotlivci místní komunity;

e) provozování knihovny a čítárny s mediatékou;

f) pořádání koncertů, sportovních akcí;

g) spolupráce se školami, místními církvemi, samosprávou a dalšími organizacemi;

h) nízkoprahový klub pro děti ohrožené sociálním vyloučením a jejich integrace.

 

IV. Členství

 

1. Členem KCM, z. s. může být kterákoli fyzická osoba, která souhlasí se Stanovami a cíli KCM, z. s., ztotožňuje se s nimi a svým chováním a vystupováním se snaží dávat dobrý životní příklad založený na křesťanské morálce a biblických principech.

2. Členství vzniká na základě písemné přihlášky. Výbor KCM, z. s. vydá každému členu potvrzení o členství a zapíše jej do seznamu členů.

3. Členství je spojeno s aktivním zájmem o dění v KCM, z. s., podporou KCM, z. s. v možnostech člena různou formou (např. dobrovolnická práce, finanční a materiální podpora, pravidelná modlitební podpora spojená s komunikací pracovníků sdružení za účelem zjištění modlitebních potřeb, ...).

4. Členství je dobrovolné a je na dobu neurčitou.

5. Členství zaniká:

a) úmrtím člena;

b) vystoupením člena na základě písemného oznámení ke dni, kdy je toto oznámení doručeno (elektronicky nebo poštou) předsedovi sdružení;

c) vyloučením z důvodů hrubého porušení, nebo častém porušování stanov, po předchozím písemném (i elektronicky) upozornění;

d) nezájmem člena o aktivity KCM, zejména opakovanou neúčastí na členském shromáždění bez předchozí omluvy. O vyloučení člena rozhoduje Výbor většinou svých členů;

e) pravomocným odsouzením člena pro úmyslný trestný čin, pokud to schválí minimálně třetina Členské schůze.

6. Každý člen má právo:

a) účastnit se členských schůzí KCM, z. s.;

b) podílet se na aktivitách KCM, z. s.;

c) být informován o aktivitách KCM, z. s. a jeho hospodaření;

d) navrhovat osoby do orgánů KCM, z. s.;

e) člen starší 18 let má právo volit a být volen do orgánů KCM, z. s.;

f) obracet se na orgány KCM, z. s. s podněty a stížnostmi, žádat jejich vyjádření a být informován o jejich řešení;

g) hlasovat na členských schůzích KCM, z. s., vyjadřovat se k činnosti spolku, požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se spolku a uplatňovat návrhy a protinávrhy;

7. Povinností každého člena je:

a) dodržovat stanovy KCM, z. s. a další příslušné vnitřní předpisy KCM, z. s.;

b) nepoškozovat dobré jméno KCM, z. s.;

c) zodpovědně konat činnost či funkci, kterou na sebe vzal, nebo byl do ní zvolen;

d) plnit povinnosti, které jsou mu uloženy orgány spolku;

e) aktivně se podílet na plnění cílů spolku.

 

V. Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou: členská schůze spolku, výbor spolku, předseda spolku, kontrolní a revizní komise spolku.

 

V.1 Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.

3. Členskou schůzi svolává předseda spolku, zpravidla 1 až 2x ročně. Předseda spolku svolá členskou schůzi také na písemnou žádost alespoň jedné třetiny členů spolku. Předseda spolku, nebo jím pověřený člen informuje vhodným způsobem a v dostatečném předstihu o konání a programu členské schůze.

4. Členská schůze:

a) schvaluje veškeré změny stanov spolku;

b) volí a odvolává členy kontrolní a revizní komise;

c) volí a odvolává, předsedu spolku a členy výboru spolku;

d) schvaluje výroční zprávu, rozpočet schválený výborem a výsledky hospodaření;

e) rozhoduje o dalších záležitostech předložených mu výborem (zejména plán činnosti, rozpočet spolku);

f) rozhoduje o zrušení členství z vážných důvodů (viz bod IV.5.e)

5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pokud se tento počet členů na řádně svolanou členskou schůzi nedostaví, další členská schůze bude svolána týž den 15 minut po rozpuštění řádné členské schůze. Tato členská schůze bude usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň jedna třetina členů spolku. Nesejde-li se ani jedna třetina členů spolku, bude svolána náhradní členská schůze do 30 kalendářních dnů po rozpuštění řádné členské schůze, která bude usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů spolku.

6. Každý člen má na členské schůzi jeden hlas. V případě rovností hlasů ve věci obecné, týkající se KCM, z. s. rozhoduje předsedy spolku, v případě specifických záležitostí rozhoduje hlas člena kompetentního za danou oblast (např. vedoucí klubu, účetní, ...).

7. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina hlasů členů spolku.

8. Průběh členské schůze řídí předseda spolku nebo jím pověřený člen.

9. O průběhu členské schůze se pořizuje zápis. Zapisovatele určuje předseda spolku. Zapisovatel po verifikaci předsedou spolku je povinen rozeslat zápis všem členům spolku nejpozději do 15 kalendářních dnů po skončení členské schůze, pokud si to charakter zápisu nevyžádá dříve.

 

V.2 Výbor spolku

1. Výbor spolku je výkonným orgánem, jenž řídí činnost spolku a jedná jeho jménem. Rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud o nich dle těchto stanov nemá povinnost rozhodovat členská schůze. Za svou činnost je odpovědný členské schůzi. Do výboru spolku může být zvolen člen spolku starší 18 let.

2. Výbor spolku je volen na dobu 5 let. V čele výboru spolku stojí předseda výboru spolku. Výbor spolku je pětičlenný včetně předsedy spolku. Předseda výboru spolku je zároveň místopředseda spolku.

3. Výbor spolku svolává předseda spolku dle potřeby, minimálně 2x ročně. Výbor spolku řídí předseda výboru spolku nebo jím pověřený člen výboru spolku.

4. Povinností členů výboru spolku je účastnit se jednání výboru spolku.

5. Výbor spolku:

a) vede seznam členů spolku;

b) připravuje program členské schůze spolku;

c) zajišťuje (dohlíží na) plnění rozhodnutí členské schůze spolku;

d) projednává návrhy členů spolku, řeší jejich stížnosti a informuje je o výsledcích jednání v jejich záležitostech;

e) rozhoduje o vyloučení člena spolku z důvodu porušení stanov v případech, kdy to není v kompetenci členské schůze (viz bod V.4.f a IV.5.e);

f) připravuje výroční zprávu spolku;

g) rozhoduje o majetkových záležitostech spolku a významných finančních operacích nad 10 000Kč;

h) rozhoduje o nových programech, aktivitách a projektech spolku a způsobu jejich realizace s respektováním cílů spolku (viz bod III.1 až 9);

i) připravuje změny stanov spolku;

j) schvaluje vnitřní směrnice týkající se chodu spolku, které jsou v souladu s těmito stanovami;

6. Výbor spolku je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru spolku a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů výboru spolku;

7. Za výbor spolku jednají a podepisují dokumenty navenek jménem spolku vždy nejméně dva členové výboru spolku, z nichž jeden je předseda spolku.

8. O průběhu jednání výboru spolku se pořizuje zápis, který musí být doručen všem členům výboru spolku a případně dalším osobám, kterých se bezprostředně týká, nejpozději do 15 kalendářních dnů od schůze výboru spolku.

9. Člen výboru spolku se může před uplynutím volebního období písemně vzdát své funkce. Toto písemné oznámení předá (i elektronicky) předsedovi spolku.

10. Výbor spolku je také statutárním orgánem spolku a je oprávněn jednat za spolek navenek.

 

V.3 Předseda spolku

1. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku a jedná za spolek navenek.

2. Předseda spolku je zároveň výkonným ředitelem spolku.

3. Předseda spolku je vedoucím zaměstnancem všech ostatních zaměstnanců a dobrovolníků.

4. Předseda spolku je jmenován a odvoláván členskou schůzí.

5. Předseda spolku je oprávněn jménem spolku jednat a činit právní úkony ve všech věcech KCM, z. s., pokud členská schůze nerozhodne v jednotlivých případech jinak.

6. Předseda spolku může část svých oprávnění přenést v přesně vymezeném rozsahu na jiné zaměstnance či dobrovolníky, avšak nese odpovědnost za jejich jednání v dané věci.

7. Předseda spolku:

a) svolává schůze výboru spolku a členské schůze;

b) rozhoduje o finančních záležitostech, kromě těch, které jsou svěřeny do pravomoci výboru spolku;

c) řídí práci dobrovolníků spolku;

d) zodpovídá za vyhotovení účetní uzávěrky spolku, vypracovává podklady pro rozpočet spolku, které předkládá výboru spolku;

e) odpovídá za hospodaření spolku;

f) odpovídá za účetnictví spolku a příslušnou předepsanou dokumentaci;

g) odpovídá za plnění všech povinností vyplývajících pro spolek z právních předpisů ČR.

8. V době nepřítomnosti předsedy spolku vykonává působnost předsedy spolku místopředseda spolku (tzn. předseda výboru spolku), v případě nepřítomnosti místopředsedy spolku předsedou spolku pověřený člen spolku.

 

V.4 Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, které za svou činnost odpovídá členské schůzi. Své zprávy předkládá rovněž výboru spolku.

2. Kontrolní komise má tři členy, z nichž je určen předseda kontrolní komise po vzájemné domluvě.

3. Členství v kontrolní komisi spolku není slučitelné s členstvím ve statutárních orgánech spolku.

4. Členem kontrolní komise spolku může být i jiná osoba než člen spolku.

5. Členové kontrolní komise spolku jsou voleni na období 5 let.

6. Kontrolní komise dohlíží na hospodaření spolku. Členové kontrolní komise spolku jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů týkajících se činnosti spolku a kontrolují, zda je činnost spolku uskutečňována v souladu se stanovami, právními předpisy ČR a pokyny (zápisy) členské schůze.

7. Kontrolní komise spolku se schází dle potřeby, zpravidla jednou ročně.

8. Člen kontrolní komise může ze své funkce odstoupit na základě písemného oznámení doručeného předsedovi spolku.

 

VI. Hospodaření spolku

1. KCM, z. s. samostatně nabývá movitý i nemovitý majetek potřebný ke své činnosti, samostatně s ním hospodaří a to způsobem, který zaručuje přehlednost a průhlednost.

2. Hospodaření spolku se děje v souladu se schváleným rozpočtem.

3. Finanční zdroje tvoří zejména:

a) účelové dotace ze schválených projektů a grantů;

b) dobrovolné dary fyzických a právnických osob, tuzemských i zahraničních;

c) výnosy vlastní hospodářské činnosti (zejména obchodní, výrobní, poradenské, vzdělávací, nakladatelské, ze služeb obyvatelstvu, výuky hudby, jazyků, inzerce a reklamy a dalších forem živnostenského a jiného podnikání), případně jiných akcí, přičemž tyto výtěžky mohou být použity výhradně k naplnění cílů činnosti spolku dle bodu III. těchto stanov;

d) výtěžky ze sbírek;

e) příspěvky členů spolku, pokud o tom rozhodne členská schůze;

4. Hospodaření spolku je prováděno v souladu s obecně platnými právními předpisy v platném znění, jak vyplývají z pozdějších novel.

5. KCM, z. s. vede účetnictví podle platných zákonů ČR.

6. Výbor spolku může stanovit vnitřní směrnicí podrobnější pravidla hospodaření a vedení účetnictví.

 

VII. Zánik spolku a jeho likvidace

1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě návrhu výboru spolku a rozhodnutím členské schůze.

2. Poslední členská schůze rozhodne o zrušení spolku, jmenuje likvidátora a určí, jak bude naloženo s likvidačním zůstatkem.

3. Likvidátor nechá do rejstříku zapsat údaj o zrušení spolu a probíhající likvidaci.

4. Likvidátor provede likvidaci.

5. Likvidátor nechá spolek vymazat ze Spolkového rejstříku.

 

VIII. Vnitřní řídící normy

 

1. Další podrobnosti při řízení spolku budou upraveny interními řídícími normami.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 

1. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí konanou dne 17. 3. 2019.

2. Stanovy v tomto znění jsou účinné od jejich schválení členskou schůzí podle bodu IX.1 těchto stanov.

3. V záležitostech, které tyto stanovy neupravují, se spolek řídí obecně platnými právními předpisy, zejména pak Občanským zákoníkem.

 

Zpracoval: Mgr. Ondřej Šimik, PhD.

Verifikoval: Ing. Mgr. Jaromír Andrýsek, BcTh., předseda KCM, z. s.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace